Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De organisatie: Evi Sports.

Deelnemerieder natuurlijk of rechtspersoon met wie Evi Sports een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomstiedere tussen Evi Sports en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst.


Artikel 2 Intakeprocedure

Ieder deelnemer van Evi Sports dient, alvorens hij of zij deelneemt aan een activiteit, een intakegesprek te hebben gehad. Tijdens deze procedure wordt door een personal trainer van Evi Sports beoordeeld of het verantwoord is om deel te nemen aan de activiteiten binnen Evi Sports.


Artikel 3 Verantwoordelijkheid

Op Evi Sports rust de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De werkzaamheden binnen Evi Sports zullen dan ook naar beste inzicht, kennis en vermogen worden uitgevoerd. Evi Sports kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Ook is Evi Sports niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of het verdwijnen van persoonlijke eigendommen. Deelname aan een activiteit binnen Evi Sports is geheel op eigen risico.


Artikel 4 Betaling

Bij het aangaan van een overeenkomst tussen deelnemer en Evi Sports zal Evi Sports aangeven hoe en wanneer het bedrag voldaan dient te worden. Wanneer de deelnemer niet tijdig betaald, is Evi Sports gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Evi Sports gerechtigd de prijzen te verhogen. Evi Sports zal ten alle tijden haar deelnemers op de hoogte brengen van een eventuele prijsverhoging, waardoor de deelnemers recht hebben om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessie lopen uiteraard door. Restitutie is niet mogelijk. In samenspraak tussen Evi Sports en de betreffende deelnemer(s) zal naar een passende oplossing worden gezocht omtrent het inhalen van gemiste lessen.


Artikel 5 Annuleringen

Indien een deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit, wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, wordt verwacht dat de deelnemer dit minstens 24 uur van tevoren aangeeft aan Evi Sports. Annuleringen dienen telefonisch en/of persoonlijk door de deelnemer te worden gedaan bij een Personal Trainer van Evi Sports. Als wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de geannuleerde activiteit op een later tijdstip worden ingehaald. Indien een deelnemer zijn of haar activiteit annuleert binnen 24 uur, is Evi Sports gehouden om de reguliere kosten van de activiteit in rekening te brengen.


Artikel 6 Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende aanmeldingen tijdens groepslessen behoudt Evi Sports het recht om de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemers zal naar een passende oplossing worden gezocht. Evi Sports is gemachtigd om activiteiten te annuleren door gevaarlijke weersomstandigheden, zoals sneeuw, ijzel, onweer of storm. Op algemeen erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Evi Sports is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming redelijkerwijs niet kan worden verwacht door overmacht.


Artikel 7 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij of zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om aan de activiteiten deel te nemen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Evi Sports aan te gaan een arts te raadplegen.


Artikel 8 Toepasselijk Recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.